Jesteś tutaj

O nas

 • Nazwa: Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych;
 • Forma Prawna: Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych;
 • Numer rejestrowy: Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy - RFI: 1083;
 • Typ Funduszu: Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych;
 • Siedziba Funduszu: ul. Wiosenna 5, 53-017 Wrocław;
 • Zarządzający: FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A Spółka Akcyjna;
 • Bank Depozytariusz: Raiffeisen Polbank Spółka Akcyjna;
 • Czas trwania Funduszu: Nieograniczony;
 • Horyzont inwestycyjny: 2 lata;
 • Certyfikaty Inwestycyjne: Wszelkie emisje Certyfikatów Inwestycyjnych będą się odbywać na zasadach określonych w warunkach emisji danej serii certyfikatów i w statucie Funduszu. Certyfikaty inwestycyjne nie będą oferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.);
 • Wyceny: Kwartalne - Green Way FIZAN udostępnia informacje dotyczące wartości wyceny aktywów posiadaczom Certyfikatów Inwestycyjnych za pośrednictwem poczty e-mail;
 • Opłaty manipulacyjne: 0% - FinCrea  TFI S.A. nie pobiera opłat manipulacyjnych z tytułu przydziału i wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Green Way FIZAN;
 • Planowane emisje: Informacje o planowanych emisjach można uzyskać od FinCrea TFI S.A.

Wartość aktywów netto funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego tego Funduszu oraz stosowane techniki zarządzania tym portfelem.

Polski

.....

Zarządzający:

Depozytariusz

Nadzór

Aktywnie zarządzany fundusz aktywów niepublicznych

Unikatowy model zarządzania Green Way łączy w sobie osiąganie wysokich stóp zwrotu z bezpieczeństwem inwestycji.
Formularz kontaktowy