Jesteś tutaj

Strefa inwestora

 
Green Way FIZAN to fundusz inwestycyjny aktywów niepublicznych zarządzany przez Fin Crea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 
Misją Funduszu jest wkład w rozwój rynku innowacyjnych inwestycji w Polsce oraz zdobycie znaczącego w nim udziału. Funduszu zakłada aktywne i zdyscyplinowane zarządzanie aktywami, według ściśle określonych zasad.
 
Fundusz został powołany na czas nieograniczony. Wszelkie Emisje Certyfikatów Inwestycyjnych będą się odbywać na zasadach określonych w warunkach emisji danej serii Certyfikatów i Statucie Funduszu. Certyfikaty Inwestycyjne nie będą oferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1382 ze zm.). Oferowanie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbywać się będzie wyłącznie poprzez skierowanie przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych imiennych propozycji nabycia do oznaczonych osób. Informacje o planowanych emisjach można uzyskać od Fin Crea TFI S.A.
 
Sugerowany horyzont inwestycyjny dla nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych Green Way FIZAN to okres 3-10 lat. Wyceny certyfikatów będą podawane do wiadomości Inwestorów kwartalnie, w sposób określony w Statucie Funduszu.

Polski

.....

Zarządzający:

Depozytariusz

Nadzór

Aktywnie zarządzany fundusz aktywów niepublicznych

Unikatowy model zarządzania Green Way łączy w sobie osiąganie wysokich stóp zwrotu z bezpieczeństwem inwestycji.
Formularz kontaktowy