Jesteś tutaj

Strefa inwestora

 
Green Way FIZAN to fundusz inwestycyjny aktywów niepublicznych.
 
Misją Funduszu jest wkład w rozwój rynku innowacyjnych inwestycji w Polsce oraz zdobycie znaczącego w nim udziału. Funduszu zakłada aktywne i zdyscyplinowane zarządzanie aktywami, według ściśle określonych zasad.
 
Fundusz został powołany na czas nieograniczony. Wszelkie Emisje Certyfikatów Inwestycyjnych będą się odbywać na zasadach określonych w warunkach emisji danej serii Certyfikatów i Statucie Funduszu. Certyfikaty Inwestycyjne nie będą oferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1382 ze zm.). Oferowanie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbywać się będzie wyłącznie poprzez skierowanie przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych imiennych propozycji nabycia do oznaczonych osób..
 
Sugerowany horyzont inwestycyjny dla nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych Green Way FIZAN to okres 3-10 lat. Wyceny certyfikatów będą podawane do wiadomości Inwestorów kwartalnie, w sposób określony w Statucie Funduszu.

Polski

.....

Depozytariusz

Nadzór

Aktywnie zarządzany fundusz aktywów niepublicznych

Unikatowy model zarządzania Green Way łączy w sobie osiąganie wysokich stóp zwrotu z bezpieczeństwem inwestycji.
Formularz kontaktowy