Jesteś tutaj

Emisje certyfikatów

Wszelkie Emisje Certyfikatów Inwestycyjnych będą się odbywać na zasadach określonych w Warunkach Emisji danej serii Certyfikatów i w Statucie Funduszu. Certyfikaty Inwestycyjne nie będą oferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1382 ze zm.). Oferowanie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbywać się będzie wyłącznie poprzez skierowanie przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych imiennych propozycji nabycia do oznaczonych osób.

W ramach każdej emisji Towarzystwo będzie oferowało określoną w Warunkach Emisji danej serii, liczbę imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych. Cena Certyfikatów Inwestycyjnych zostanie ustalona jako WANCI (Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny) na dzień wyceny przypadający na 7 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia zbierania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne danej emisji.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne danej serii mogą obejmować nie mniej niż jeden i nie więcej niż ilość wskazana w imiennej propozycji nabycia Certyfikatów.

Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty rozpoczyna się w terminie określonym przez Towarzystwo, podanym do wiadomości osób, do których skierowana zostanie propozycja nabycia Certyfikatów oraz w Warunkach Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii.

Terminy zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty ustalone są w Warunkach Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii, nie będą jednak dłuższe niż do 30 dni od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne danej emisji.

Nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych Green Way FIZAN jest możliwe po zapoznaniu się ze Statutem i Warunkami danej emisji oraz pod warunkiem otrzymania imiennej propozycji nabycia od Fin Crea TFI S.A. Informacje o planowanych emisjach można uzyskać wyłącznie od Fin Crea TFI S.A.

 

Polski

.....

Depozytariusz

Nadzór

Aktywnie zarządzany fundusz aktywów niepublicznych

Unikatowy model zarządzania Green Way łączy w sobie osiąganie wysokich stóp zwrotu z bezpieczeństwem inwestycji.
Formularz kontaktowy